Μόνιμες άδειες για online στοίχημα στην Ελλάδα

monimes adeies betmastersgr

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νόμιμο στοίχημα στην Ελλάδα θα έχουμε το προσεχές διάστημα.

Το νομοσχέδιο για τις “Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων” εστάλει για έγκριση στην αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, πριν από λίγες μέρες και εφόσον εγκριθεί, θα επιστρέψει στην ελληνική Βουλή για ψήφιση. Η διαβούλευση θα κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες, οπότε αν τελικά οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη, τότε το νομοσχέδιο θα περάσει.

Σε σχέση με την αρχική μορφή του, το σχέδιο νόμου άλλαξε μόνο στη χρονική διάρκεια της άδειας, που πήγε στα επτά έτη, από πέντε που ήταν αρχικά.

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου νόμου

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στο ίντερνετ, προβλέπονται δύο τύπου άδειες:

1) Άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, αθλητικών και μη (στοίχημα).

2) Άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (καζίνο).

Επομένως, όποια εταιρία πάρει άδεια, αυτή θα είναι μόνιμη και δεν υπάρχουν πλέον οι προσωρινές άδειες. Φυσικά, κάθε εταιρία μπορεί να λάβει και τους δύο τύπους άδειας, αρκεί βέβαια να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.

Πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το τωρινό καθεστώς, είναι πως θα απαγορεύεται η εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας από τον κάτοχό της σε τρίτους. Επομένως, μία άδεια, μία στοιχηματική ιστοσελίδα και όχι μία άδεια και πολλές στοιχηματικές ιστοσελίδες κάτω από αυτήν, όπως συμβαίνει σήμερα.

Για να αιτηθεί μια εταιρία μόνιμη άδεια, θα πρέπει να καταθέσει πρόταση στην ΕΕΕΠ και να πληρώσει παράβολο 10.000 ευρώ.

Κόστος μόνιμης άδειας

α) 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων.

Β) 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Βεβαίως, οι περισσότερες εταιρίες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, στο υψηλό τίμημα, ενώ σημαντικό σημείο διαμάχης, είναι οτι θα απαγορεύονται τα “φρουτάκια” από την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Σημειωτέον ότι μεγάλο μέρος των εσόδων των στοιχηματικών εταιριών είναι από τα “φρουτάκια”.

Ως εκ τούτου και απ’ όσα λένε οι εκπρόσωποι των περισσότερων στοιχηματικών εταιριών που είναι ενεργές σήμερα, με αυτή τη μορφή, οι άδειες δεν θα είναι πάνω από 5-6.

Διάρκεια άδειας για online στοίχημα

Οι νέες άδειες θα έχουν επταετή διάρκεια, ενώ οι εταιρίες που θα την πάρουν, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν για άλλα πέντε έτη, με το ίδιο αντίτιμο.

Κριτήρια

Τα κριτήρια για να δωθεί η μόνιμη άδεια είναι αυστηρά, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δώσει τέλος σε οποιαδήποτε παρατυπία. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Τα νομικά πρόσωπα – υποψήφιοι κάτοχοι αδειών οφείλουν να έχουν καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οφείλουν να έχουν ως κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι όπως και όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή μεταξύ άλλων για οποιαδήποτε ποινή που αφορά κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή, όπως επίσης και για εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, φοροδιαφυγή, κ.α.

Αποκλείονται τα νομικά πρόσωπα τα οποία το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησής τους, συμπεριλήφθηκαν σε blacklist (κατάλογος με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων). Σημειώνεται πως ο όρος αυτός ισχύει και για τους δύο τύπους αδειών.

Η ονομασία (domain name) του κάθε ιστοχώρου υποψήφιου για άδεια θα πρέπει να έχει κατάληξη «.gr».

Όσοι από τους υποψήφιους κατόχους άδειας έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας, ο οποίος πρέπει να είναι σε άμεση διασύνδεση με την ΕΕΕΠ αλλά και την ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 30.

Οι ήδη υπάρχουσες νόμιμες εταιρίες στοιχήματος, έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για νέα άδεια, μέσα σε έξι μήνες από την ψήφιση της τροποποίησης, με τα νέα οικονομικά δεδομένα. Αν κάποια από αυτές τις εταιρίες δεν καταθέσει αίτηση, θα πρέπει εντός εξαμήνου να παύσει τη λειτουργία της.

Για την πιθανή χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 500,000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται πως η εγγυητική καταπίπτει εάν η εταιρία δεν τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της άδειας και σε περίπτωση μη καταβολής κερδών στους παίκτες. Όπως χρησιμοποιείται γενικά η εγγυητική επιστολή, αυτή επιστρέφεται στον κάτοχο ένα ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της άδειας, και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί ή δεν υπάρχει αιτία παρακράτησής της.

Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, τα παρακάτω:

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.

Τι αλλάζει για τους παίκτες των online στοιχηματικών

Πολύ σημαντικές είναι και οι αλλαγές που αφορούν τον παίκτη και όχι τις εταιρίες που θα πάρουν άδεια. Αυτές είναι οι εξής: 

Αλλαγή στη φορολόγηση των κερδών, που δεν θα γίνεται επί των στηλών, αλλά με εννιαίο συντελεστή 10%.

Γίνεται πολύ πιο αυστηρό το σύστημα αυτο-αποκλεισμού από τα τυχερά παιχνίδια, ώστε να προστατευτεί ο παίκτης.

Το betmasters.gr θα σας ενημερώνει συνεχώς για οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι!

Σε ενδιαφέρει